DESPRE UNISON

CORUL UNISON ofera copiilor si tinerilor oportunități de instruire și performanță de muzică corală excepționala, care favorizează creativitatea, dezvoltarea personală și creșterea socială. Toată lumea ar trebui să aibă ocazia să experimenteze bucuriile și beneficiile cântării într-un cor! Muzica ne poate ajuta să înțelegem diferențele noastre, să conectăm oamenii din toate mediile și să descoperim ce înseamnă să fii uman. Provocarea și învățarea aduc cele mai bune bucurii și beneficii ale cântării corale. Într-o echipă minunata în care experimentează pe lângă arta muzicii corale, disciplină, joacă și distracția, copiii cresc alături de Unison și trăiesc satisfacția succesului, vrăjind cu glasurile lor, mii și mii de suflete și minți ale publicului, an de an, începând din 2001. Nimeni nu ar rata un concert al Corului Unison, nimeni nu ar pierde un astfel de eveniment, un astfel de moment care înalță suflete, care aduce zâmbete, care brăzdează obraji cu lacrimi de fericire și umple inimi cu emoții frumoase. Unison s-a maturizat și se perfecționează continuu, azi desfășurându-și activitatea într-o frumoasă locație din Centrul Nou al Brașovului in sala studio UNISON, sala de repetitie cu o suprafata de 230 m.p. A devenit în timp un motiv de mândrie pentru Brașov, corul fiind invitat să cânte în cadrul unor festivaluri renumite din România, dar și în cadrul unor evenimente muzicale de excepție din Europa, de fiecare data revenind acasă cu premii și trofee râvnite de sute de alți artiști internaționali. Concertele si spectacolele noastre oferă șansa copiilor sa prezinte repertoriul studiat, sa apara in fata publicului, să ofere o valoare comunității și să insufle un sentiment de bucurie în realizarea și satisfacție. George Dumitrascu părintele Corului Unison nu poate fi decât un veritabil talent, îndrăgostit de muzică, un om care a ales pentru el o copilărie muzicală, o adolescență printre portative, o tinerețe plină de note muzicale și inevitabil o viață dedicată muzicii și descoperirii de fragede talente. După înființarea Corului de Copii Unison, George Dumitrascu s-a dedicat trup și suflet acestei activități, alocând tot timpul acestei adevărate pasiuni pentru muzică și petrecându-și marea majoritate a timpului antrenând și perfecționând copii talentați. Fiecare copil din Corul Unison ar spune despre echipa sa: „Noi suntem cei care cântăm poezia; cei care armonizează sacrul în versuri cu divinul în muzică. Credem în pasiunea noastră, ne conturăm visele frumoase, apoi ne împlinim. Ei sub îndrumarea caldă a omului fără vârstă, George Dumitrascu. După ce a înființat Corul de Copii Unison s-a dedicat cu trup și suflet acestei minunate activităti, alocând tot timpul lui acestei reale pasiuni pentru muzică și petrecând marea majoritate a timpului formând și perfecționând copii talentați. Turneele naționale și internaționale intensifică experiența corală. Turneele inspiră și îi motivează pe coriști să studieze să se implice, răsplătindu-i cu o oportunitate de învățare experiențială de a observa și de a colabora cu alte coruri de nivel înalt. Cuvântul care definește eficiența în echipă este „armonie”! Corul de Copii Unison este impărțit in trei categorii: cadeții cu vârste cuprinse între 6 si 9 ani, juniorii cu vârste cuprinse între 10 și 12 ani și seniorii, copii cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. Corul Unison Transilvania este alcătuit din adolescenți și adulți cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani. CORUL DE COPII UNISON este un suflet născut dintr-o pasiune pentru muzică, Corul a fost înființat oficial pe 8 decembrie 2001. După o perioadă semnificativă de muncă și dăruire, recunoştinţa nu a întârziat să apară, şi astfel, de-a lungul timpului, pe parcursul anilor a primit nenumărate premii și distincții dintre care amintim: Grand Prix – Chorus Inside – Trofeul Festivalului Spania, Festivalul Coral World Peace Choral Festival din Viena, Trofeul Îngerul Păcii, Au fost semifinaliști la emisiunea Românii au Talent, Trofeul Festivalului „Prietenii Muzicii” – Grecia – Loutraki, Premiul II la Gala Premiilor Excelsior – Eurovision concurs desfășurat in direct pe postul national Tvr2. Corul de Copii Unison primește Certificatul de Onoare de la Natiunile Unite din Viena pentru interpretarea, contribuția și promovarea păcii în lume, Este premiat pe scena filarmonicii din Viena Musikverein și primește Diploma „Excelent. Totodata, George Dumitrașcu obține Diploma de Excelent Dirijor și obține titlul onorific de Membru al Consiliului Consultativ Artistic al WPCF – Viena. Corul Unison sustine concerte la Teatrul Mariinsky din Sankt Petersburg – Rusia, obține PRemiul Juriului la Festivalul Ohrid Choir Festival in anul 2007. Copiii din cor mai joaca in operele: Tosca si Boema de G. Pucinii si Carmen de G. Bizet pe scena Operei Brasov. După înființarea Corului de Copii Unison, George Dumitrascu s-a dedicat trup și suflet acestei activități, alocând tot timpul acestei adevărate pasiuni pentru muzică și petrecându-și marea majoritate a timpului antrenând și perfecționând copii talentați. Fiecare copil din Corul Unison ar spune despre echipa sa: „Noi suntem cei care cântăm poezia; cei care armonizează sacrul în versuri cu divinul în muzică. Credem în pasiunea noastră, ne conturăm visele frumoase, apoi ne împlinim. ei sub îndrumarea caldă a bărbatului fără vârstă, George Dumitrascu.” CORUL UNISON TRANSILVANIA A fost înființat la Brașov - România, în 2013 de maestrul George Dumitrascu. Corul interpretează un repertoriu bogat de lucrări muzicale corale românești autentice din folclorul țării, aranjamente corale, cântece corale din toate zonele geografice ale țării. Costumele populare pe care cântăreții le poartă cu multă mândrie reprezintă diferite zone geografice din România, unele costume populare au chiar 100 de ani. Momentele artistice muzicale sunt însoțite de coregrafii și elemente artistice care reflectă tradițiile românești. Echipa este unică, provenind din domenii precum inginerie, medicină, contabilitate, construcții, artă, cultură, management, educație, IT, alăturându-se Corului Unison Transilvania! Corul are o energie fantastică și transmite prin vocile și prezența sa o vibrație aparte tuturor celor care le ascultă. Cu un repertoriu muzical bogat, participă la numeroase spectacole și concerte, au fost semifinaliști ai emisiunii Românii au talent și reprezintă cu succes brandul Unison, fiind răsplătiți cu cascade de aplauze din partea publicului care îi apreciază cu adevărat. În 2018 – Corul Unison Transilvania câștigă la Festivalul de Muzică Corală – Inside Chorus – Marele Premiu, în 2019, este invitat pe scena Musikverein-ului din Viena, cucerind publicul austriac, în 2022 – câștigă Trofeul la Sozopol Festivalul de muzică – Bulgaria. Dirijorul și managerul, George Dumitrascu, este un nume pe care mulți români l-au auzit: de la cel mai mic la cel mai mare. Născut în urmă cu patru decenii, „maestrul George Dumitrascu”, așa cum îl numesc mulți din jurul lui, este omul fără vârstă. Filosofia sa asupra artei muzicii, domeniu în care excelează, este inspirată din cuvintele lui Platon: „Muzica dă suflet Universului, aripi minții, zbor către imaginație și viață tuturor, indiferent de vârstă”.

ABOUT UNISON

UNISON CHOIR offers children and young people opportunities for training and performance of exceptional choral music, which favors creativity, personal development and social growth. Everyone should have the opportunity to experience the joys and benefits of singing in a choir! Music can help us understand our differences, connect people from all backgrounds, and discover what it means to be human. Challenge and learning bring the best joys and benefits of choral singing. In a wonderful team where they experience, in addition to the art of choral music, discipline, play and fun, children grow up with Unison and experience the satisfaction of success, enchanting with their voices, thousands and thousands of souls and minds of the public, year after year, starting since 2001. No one would miss a Unison Choir concert, no one would miss such an event, such a moment that lifts souls, brings smiles, furrows cheeks with tears of happiness and fills hearts with beautiful emotions. Unison has matured and is continuously improving, today carrying out its activity in a beautiful location in the New Center of Brașov in the UNISON studio room, the rehearsal room with an area of 230 m.p. Over time, it became a source of pride for Brașov, the choir being invited to perform at famous festivals in Romania, but also at exceptional musical events in Europe, each time returning home with awards and trophies coveted by hundreds of others. international artists. Our concerts and performances give children the chance to present the studied repertoire, to appear in front of the public, to provide value to the community and to instill a sense of joy in achievement and satisfaction. George Dumitrascu, the father of the Unison Choir, can only be a true talent, in love with music, a man who chose for himself a musical childhood, an adolescence among portables, a youth full of musical notes and inevitably a life dedicated to music and the discovery of young talents . After establishing the Unison Children's Choir, George Dumitrascu dedicated himself body and soul to this activity, allocating all his time to this true passion for music and spending the vast majority of his time training and perfecting talented children. Every child in the Unison Choir would say of their team, “We are the ones who sing the poem; those who harmonize the sacred in verse with the divine in music. We believe in our passion, we outline our beautiful dreams, then we fulfill them. They under the warm guidance of the ageless man, George Dumitrascu. After establishing the Unison Children's Choir, he dedicated himself body and soul to this wonderful activity, allocating all his time to this real passion for music and spending the vast majority of his time training and perfecting talented children. National and international tours intensify the choral experience. The tours inspire and motivate choristers to study to be involved, rewarding them with an experiential learning opportunity to observe and collaborate with other high-level choirs. The word that defines team effectiveness is "harmony"! The Unison Children's Choir is divided into three categories: cadets between the ages of 6 and 9, juniors between the ages of 10 and 12 and seniors, children between the ages of 13 and 18. The Unison Transilvania Choir is made up of teenagers and adults between the ages of 18 and 60. UNISON CHILDREN'S CHOIR is a soul born from a passion for music, the Choir was officially established on December 8, 2001. After a significant period of work and dedication, gratitude was not slow to appear, and thus, over time, over the years it has received numerous awards and distinctions, among which we mention: Grand Prix – Chorus Inside – Spain Festival Trophy, World Peace Choral Festival in Vienna, Angel of Peace Trophy, They were semi-finalists at the show Romanians have Talent, the "Friends of Music" Festival Trophy - Greece - Loutraki, the Second Prize at the Excelsior Awards Gala - Eurovision contest held live on the national channel Tvr2. The Unison Children's Choir receives the Certificate of Honor from the United Nations in Vienna for performing, contributing and promoting world peace, He is awarded on the stage of the Vienna Philharmonic Musikverein and receives the Diploma "Excellent. At the same time, George Dumitrașcu obtains the Diploma of Excellent Conductor and obtains the honorary title of Member of the Artistic Advisory Council of WPCF - Vienna. The Unison Choir performs concerts at the Mariinsky Theater in Saint Petersburg - Russia, and wins the Jury Prize at the Ohrid Choir Festival in 2007. The children from the choir also play in the operas: Tosca and Bohemia by G. Pucinii and Carmen by G. Bizet on the stage of the Brasov Opera House. After establishing the Unison Children's Choir, George Dumitrascu dedicated himself body and soul to this activity, allocating all his time to this true passion for music and spending the vast majority of his time training and perfecting talented children. Every child in the Unison Choir would say of their team, “We are the ones who sing the poem; those who harmonize the sacred in verse with the divine in music. We believe in our passion, we outline our beautiful dreams, then we fulfill them. them under the warm guidance of the ageless man, George Dumitrascu." UNISON TRANSYLVANIA CHOIR It was established in Brașov - Romania, in 2013 by master George Dumitrascu. The choir performs a rich repertoire of authentic Romanian choral musical works from the country's folklore, choral arrangements, choral songs from all geographical areas of the country. The folk costumes that the singers wear with great pride represent different geographical areas in Romania, some folk costumes are even 100 years old. The musical artistic moments are accompanied by choreographies and artistic elements that reflect Romanian traditions. The team is unique, coming from fields such as engineering, medicine, accounting, construction, art, culture, management, education, IT, joining the Unison Transilvania Choir! The choir has fantastic energy and conveys a special vibe through their voices and presence to all who listen. With a rich musical repertoire, they participate in numerous shows and concerts, were semi-finalists of the show Romanians have talent and successfully represent the Unison brand, being rewarded with cascades of applause from the public who really appreciate them. In 2018 – the Unison Transilvania Choir wins at the Choral Music Festival – Inside Chorus – the Grand Prize, in 2019, it is invited on the stage of the Musikverein in Vienna, conquering the Austrian public, in 2022 – it wins the Trophy at the Sozopol Music Festival – Bulgaria. The conductor and manager, George Dumitrascu, is a name that many Romanians have heard: from the smallest to the largest. Born four decades ago, "master George Dumitrascu", as many around him call him, is the ageless man. His philosophy on the art of music, a field in which he excels, is inspired by the words of Plato: "Music gives soul to the Universe, wings to the mind, flight to imagination and life to all, regardless of age."